Ennakko- ja kotiäänestys Kankaanpäässä

Etusivu,Kirjoituksia
Ennakkoäänestys Kankaanpää

Kankaanpäässä vuoden 2021 kuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat:

S-Market (Asemakatu 1) ja K-Citymarket (Keskuskatu 39)
26.–28.5. keskiviikko–perjantai klo 9–18
29.–30.5. lauantai-sunnuntai klo 12–18
31.5.–4.6. maanantai-perjantai klo 9–18
5.–6.6. lauantai-sunnuntai klo 12–18
7.–8.6. maanantai-tiistai klo 9–20

Honkajoen virastotalo (Porhontie 5)
26.–28.5. keskiviikko–perjantai klo 9–12
29.5.–30.5. lauantai-sunnuntai klo 11–14
31.5.–4.6. maanantai-perjantai klo 14–18
5.–6.6. lauantai-sunnuntai klo 11–14
7.–8.6. maanantai-tiistai klo 11–20

Niinisalon varuskuntakerhorakennus (Kotikaari 17)
4.6. perjantai klo 9–18

Ulkoäänestyspaikka
Kankaanpään kaupungintalo (Kuninkaanlähteenkatu 12)
pe 28.5. perjantai klo 12–18
la 29.5. lauantai klo 9–16

Ulkoäänestyspaikalla äänestäminen tapahtuu katetussa tilassa kaupun­gin­talon piha-alueella.

Ennakkoäänestys kotona (kotiäänestys)

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittu­nut, ettei hän pääse äänes­tys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman koh­tuuttomia vaikeuk­sia, saa ää­nestää ennakolta koto­naan siinä kunnassa, jo­ka on merkitty äänioikeus­rekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestys toi­mitetaan 26.5. – 8.6. välisenä aikana kello 9.00 – 20.00.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kir­jallisesti tai puhelimitse Kankaanpään kaupungin keskusvaalilautakun­nalle viimeistään tiis­taina 1.6.2021 ennen kello 16.00. Ilmoittautumisia kotiäänestykseen otetaan vastaan puhelimitse numerossa 044 577 2167 arkipäivisin klo 8.30-15 ja ti 1.6. klo 16 asti. Il­moi­tuksen voi myös tehdä äänestäjän puo­lesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänes­tää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Kirjalli­nen ilmoit­tau­­tuminen voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyt­täen oi­keusmi­niste­riön vah­vistaman kaavan mukaista kotiäänestys­loma­ketta. Lo­ma­ke on saata­vana Kan­kaan­pään kaupunginkansliasta sekä tulostettavissa internetistä oikeusministeriön vaalisivuilta (www.vaalit.fi/aanestaminen-kotona)